Adatkezelési nyilatkozat

  1. Adatkezelés, adatbiztonság

 

Alapfogalmak:

Szolgáltató: XperiComp Kft. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Part utca. 12.; Cégjegyzékszám: 04-09-010727; Adószám: 23339046-2-04; Bank: Békés Takarékszövetkezet; Bankszámlaszám: 53900052-16000418; Képviseli: Kovács Róbert, ügyvezető)

Előfizető: azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Szolgáltató és Előfizető között szerződésben leírt szolgáltatást szerződésszerűen, vagy ráutaló magatartással jó- vagy rosszhiszeműen igénybe vesz, használ.

1.1. Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja Előfizető által igénybe vett szolgáltatás nyilvántartása, Előfizető részére történő számlázás, a szolgáltatások díjának (ellenértékének) beszedése, Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése, valamint Előfizetői viszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának lehetősége.

1.2.

Az adatkezelés jogcíme

1.2.1. Szolgáltató az Előfizető hozzájárulása alapján a 1.5.1. adatokat (kivéve azon adatokat, melyeket kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén kezelhet) kezeli Előfizetők és felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése céljából.

1.2.2. Szolgáltató Előfizető hozzájárulása esetén kezeli Előfizető nevét, e-mail címét, más elérhetőségét és lakcímét/székhelyét saját üzletszerzési (marketing) céljából.

Az adatkezelés jogosultja

1.3.1. Az adatkezelés jogosultja a Szolgáltató. Az adatokat a Szolgáltató munkavállalói ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama

1.4.1. Az adatok az Előfizetői Szerződésből eredő igények törvényes elévülési idején belül kezelhetők az igények érvényesítéséhez szükséges mértékben, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. Külön törvény ilyen előírása esetén Szolgáltató az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az e törvény szerinti adatkezelést a jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie.

Szolgáltató által kezelt adatok köre

1.5.1. Szolgáltató Előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint Előfizetői Szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelheti:

  1. (a)  Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
  2. (b)  Egyéni Előfizető esetén az Előfizető hozzájárulásával személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, bankjának neve, bankszámlaszáma;
  3. (c)  Üzleti Előfizető esetén Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási

száma, adószáma, bankjának neve, bankszámlaszáma, valamint képviselőjének neve;

  1. (d)  továbbított adat terjedelmi;
  2. (e)  szolgáltatás dátuma, időtartama;

1.5.2. Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés Előfizető általi aláírásával jogosulttá válik Előfizetőt – saját üzletszerzési (marketing) céljából – referenciaként szerepeltetni a szolgáltatásainak bemutatása során, és a fent meghatározott adatokat kezeli.

1.5.3. Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződésben közölt adatait a Szolgáltató által ezzel megbízott harmadik személy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál ellenőrizze, pontosítsa. Jelen hozzájárulás egyben engedélynek is tekinthető arra az esetre is, ha egyébként Előfizető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 2. § (1) bek. értelmében adatainak kiadását letiltotta.

Az adatok továbbításának feltételei

1.6.1. A szolgáltatásra vonatkozó olyan adatokat, melyek szolgáltatás igénybevételéhez, valamint jogszabályban előírt módon az illetékes hatóság feladatai elvégzéséhez szükségesek Szolgáltató köteles – jogszabályban meghatározott módon és esetekben – a jogszabályban meghatározott hatóság részére szolgáltatni, még akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

1.6.2. Szolgáltató az általa vagy rendszerének igénybevételével továbbított adat tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.

1.6.3. A nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében külön törvényben foglaltak esetét kivéve Szolgáltató – az érintett Előfizető beleegyezése nélkül – a közléseket nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja vagy a közlésekbe nem avatkozik bele, vagy figyeli azokat meg, kivéve az alábbi, Előfizető érdekében tett intézkedéseket:

(f) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
(g) tartozás hátrahagyása esetén Előfizetői Szerződés felmondásának esetei.

(a)Szolgáltató az egyes szolgáltatás körébe tartozó adatokról rendszeresen biztonsági mentéseket készít (back-up). A biztonsági mentéseket Szolgáltató bizalmasan kezeli, és kizárólag meghibásodásból származó adat visszaállításra használja fel.

(b) Szolgáltató rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleken, automatikus, emberi beavatkozás nélküli szűrést hajthat végre saját és Előfizető adatainak és a rendszer erőforrásainak védelmében. A szűrést a továbbított elektronikus leveleken kizárólag abban az esetben alkalmazza Szolgáltató, ha ügyfelei általánosan érintette, vagy Szolgáltató rendszerinek működését súlyosan veszélyezteti (ilyen különösen, de nem kizárólag a nagy mennyiségű, sok felhasználót érintő kéretlen levél (spam) vagy a vírusok szűrése).

1.6.4. Szolgáltató által alkalmazott szűrési eljárás sem nyújthat teljes körű, hibátlan védelmet, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó vírusos levelet kap

vagy egy nem vírusos levelet a rendszer vírusosnak érzékel. Szolgáltató nem felel a vírusos levelek megjelenéséből, vagy a szűrési eljárás által vírusosnak vagy spamnek észlelt levelek elvesztéséből keletkező károkért.

1.6.5. Az életet, testi épséget, vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás esetén a nyomozó hatóság Előfizető írásbeli kérelmére a használatban lévő készüléken folytatott telefonbeszélgetés vagy e-mail levelezés útján továbbított közlés tartalmát és a beszélgetést, illetőleg a levelezést lebonyolítók személyét a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti, azt technikai eszközzel rögzítheti.

1.6.6. A Szolgáltató által kezelt adatok átadhatók:

  1. (a)  azoknak, akik Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetve az ügyfél tájékoztatását végzik;
  2. (b)  a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
  3. (c)  a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a hírközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szervnek, nyomozó hatóságoknak, valamint bíróságnak.

1.6.7. Szolgáltató Előfizető határidőre nem rendezett tartozásainak beszedése érdekében kizárólag a tartozások beszedéséhez szükséges, az Előfizetőre vonatkozó adatokat jogosult átadni harmadik fél számára, és e harmadik fél az átadott adatokat legfeljebb a tartozás kiegyenlítéséig tárolja.

 

Jelen nyilatkozat célja:

 

A XperiComp Kft. által üzemeltetett www.xperi.hu weboldal és aloldalai, valamint a cégünk telephelyén üzemeltetett számlázó, rendelésnyilvántartó szoftverben tárolt, Ügyfeleink által megadott személyes adatok kezeléséről történő tájékoztatás.

 

Személyes adat meghatározása:

 

“Bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.”

 

Adatkezelő

XperiComp Kft.

5600 Békéscsaba, Part utca 12.

Adószám: 23339046-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-010727

Adatokhoz hozzáférő személyek: A XperiComp Kft. mindenkori munkatársai

 

Ügyfél

Az a személy, aki az XperiComp Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásait igénybe veszi.

 

Adatkezelés

Ügyfél személyes adatainak kezelése az Adatkezelő telephelyén üzemeltetett számítógépes számlázó, rendelés nyilvántartó rendszer segítségével történik.

Ezúton kijelentjük, hogy az Ügyfél hozzájárulása nélkül a tárolt személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, illetve harmadik félnek nem adjuk tovább, ahhoz cégünk munkatársain kívül más személy nem juthat hozzá. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban az adatok harmadik fél részére történő továbbítására is szükség lehet, pl.:

– áruvásárlási hitel igénybevétele

– domain név/webtárhely igénylése esetén

Ügyfelünk tájékoztatást kérhet a róla tárolt személyes adatokról, kérheti azok módosítását, illetve törlését.

(Nem törölhető a személyes adat, ha a hozzá kapcsolódó tevékenység vagy szolgáltatás még folyamatban van és az adat kezelésére még szükség van).

Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

– név

– lakcím és/vagy számlázási cím

– telefonszám

– e-mail cím

– felhasználónév (weboldalunkon)

– jelszó (weboldalunkon)

– sütik (cookie-k) (weboldalunk által).

Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez további személyes adatokra is szükség lehet, pl.:

– áruvásárlási hitel igénybevétele

– domain név/webtárhely igénylése esetén.

 

 

Weboldalunk által kezelt személyes adatok a sütik (cookie-k):

 

A sütik (cookie-k) a weboldalak által létrehozott olyan fájlok, amelynek segítségével az oldalak az Ön készülékén információt tárolhatnak. A weboldalak így képesek megjegyezni személyes adatokat és beállításokat (pl. bejelentkezési adatok, meglátogatott oldalak, webshop esetén a kosár tartalma, egyéb kitöltött űrlapi adatok stb.) A sütik csak az Ön által megadott adatokat tárolják, egyéb, az Ön készülékén lévő adatokhoz nem férnek hozzá. Webodalunk kizárólag a működése érdekében szükséges sütiket használ, az esetlegesen sütikben tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. Amennyiben Ön nem engedélyezi a sütik használatát kérjük korlátozza vagy tiltsa le azokat böngészőjében, vagy hagyja el weboldalunkat! (A sütik fogadásának letiltása vagy weboldalunk elhagyása után az esetlegesen a készülékére telepített sütiket a böngészője segítségével törölheti.)

Leírások az elterjedtebb web böngésző szoftverek sütikezelési lehetőségeiről:

Internet Explorer
Firefox

– Google Chrome

– Safari

Figyelem!

Amennyiben korlátozza vagy letiltja a sütik fogadását, a weboldalak bizonyos funkciói, szolgáltatásai csak korlátozottan vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek. (pl. nem tud az adott oldalra regisztrálni, a korábban regisztrált felhasználói adatokkal belépni, webshopban nem tud rendelést leadni stb.).

 

Adatkezelés célja:

 

Ügyfeleink személyes adatait a következő tevékenységek lebonyolításához kérhetjük, rögzíthetjük.

– Vásárláskor, szolgáltatás igénybevételekor történő számla kiállítása.

– Megrendelések felvétele.

– Információ, ajánlatkérés cégünktől.

– Szerviztevékenység, egyéb szolgáltatás megrendelése.

– Hibabejelentés, reklamáció kezelése.

 

 

Önkéntes adatszolgáltatás:

 

(Az adatszolgáltatás önkéntes, ha azt, adott tevékenység kapcsán jogszabály nem írja elő.)

Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes a következő esetekben:

– információkérés,

– rendelések leadása termékekre, szolgáltatásokra,

– szerviz szolgáltatások igénybevétele,

– ajánlatkérés,

– weboldalunk használata.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a szolgáltatatásaink igénybevételéhez sok esetben legalább néhány alapvető személyes adatra szükségünk van (pl. kapcsolatfelvételhez: név, telefonszám, e-mail cím), egyes esetekben pedig további személyes adatok megadása is szükséges lehet (pl. áruhitel igénylés, Domain név szerződés kötése stb.). Amennyiben nem kívánja ezeket az adatokat megadni, nem tudja igénybe venni bizonyos szolgáltatásainkat. Az adatok megadásával Ügyfelünk hozzájárul ahhoz, hogy adatait számlázási rendszerünkben rögzítsük, és a megrendelt tevékenység, szolgáltatás biztosításához felhasználjuk.

 

 

Kötelező adatszolgáltatás:

 

(Az adatszolgáltatás akkor kötelező, ha azt adott tevékenység kapcsán jogszabály írja elő.) Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy az adatszolgáltatás kötelező a következő esetekben:

– Számla kiállítása a megvásárolt termékről, igénybevett szolgáltatásról.

Amennyiben a megvásárolni kívánt termékről vagy igénybevett szolgáltatásról Ügyfelünk nem blokkot, hanem számlát kér, legkésőbb a számla kiállításakor szükséges a számlatartalomhoz törvényben előírt, valós adatokat megadnia az Adatkezelőnek. (A számla kötelező adattartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.) A számlához megadott adatok valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, a megadott adatokkal kapcsolatos felelősség az Ügyfelet terheli.

Törvényi hivatkozások

– 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.